• Garantie minstens 3 jaar

 • 085-3015552 Klantenservice

 • 44099 productbeoordelingen van onze klanten

 • Bedenktijd 100 dagen

Bestelformulier Login

 

Informatie over de privacybescherming bij Sport-Thieme bv

In deze verklaring informeren wij u over de door Sport-Thieme bv verrichte verwerking van persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zie art. 13 AVG. Lees alstublieft de informatie over onze privacybescherming aandachtig door. Mocht u vragen of opmerkingen over deze informatie hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op de onder punt 2 aangegeven manier.

 

 1. Overzicht
 2. Naam een contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking van de interne manager voor privacybescherming
 3. Doel van de gegevensverwerking, wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen die door Sport-Thieme of derden nagestreefd kunnen worden alsmede categorieën van ontvangers
 4. Ontvangers buiten de EU
 5. Uw rechten
 6. Gegevensveiligheid
 7. Paramètres des Cookie

 

 

1. Overzicht

De navolgende informatie over de privacybescherming informeert u over de aard en omvang van de verwerking van zgn. persoonsgegevens door Sport-Thieme bv. Persoonsgegevens zijn gegevens die u als persoon rechtstreeks identificeren of die indirect herleid kunnen worden tot u als persoon.

De gegevensverwerking door Sport-Thieme kan in essentie in twee categorieën worden onderverdeeld:

 • Ten behoeve van de afhandeling van overeenkomsten worden alle voor de uitvoering van een overeenkomst met Sport-Thieme benodigde gegevens verwerkt. Wordt voor de uitvoering van de overeenkomst ook gebruik gemaakt van externe dienstverleners, dan worden uw gegevens telkens slechts in de noodzakelijke omvang aan deze dienstverleners doorgegeven.
 • Bij uw bezoek aan de website van Sport-Thieme worden diverse gegevens uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Het kan hierbij ook over persoonsgebonden gegevens gaan. De op deze manier verzamelde informatie wordt o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om direct marketing in de browser van uw eindapparaat weer te geven.

In overeenstemming met de voorwaarden van het AVG heeft u diverse rechten die u tegenover ons geldend kunt maken. Hiertoe behoort o.a. het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking, vooral ook de gegevensverwerking voor direct marketing doeleinden.

 

2. Naam een contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking van de interne manager voor privacybescherming

Deze informatie over privacybescherming geldt voor de gegevensverwerking door Sport-Thieme bv, Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk ("Verantwoordelijke") en voor de website www.sport-thieme.nl. De functionaris voor privacybescherming van de Thieme-ondernemingsgroep is te bereiken op het bovenstaande adres, t.a.v. Afdeling Privacybescherming resp. onder info@sport-thieme.nl.

 

3. Doel van de gegevensverwerking, wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen die door Sport-Thieme of derden nagestreefd kunnen worden alsmede categorieën van ontvangers

3.1. Oproepen van onze website

Bij een bezoek aan onze website stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website en deze wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst vastgelegd en opgeslagen, totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • het IP-adres van het verzoekende apparaat dat geschikt is voor internet,
 • de datum en de uurtijd van het bezoek,
 • de naam en de URL van het afgeroepen bestand,
 • de website, van waaruit de toegang werd verleend (Referrer-URL)
 • de door u gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is Art. 6 lid 1 letter f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de hierna opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. Wij wijzen u erop dat de verzamelde gegevens niet tot uw identiteit herleid kunnen worden en dat wij daartoe ook geen pogingen ondernemen.

Het IP-adres van uw apparaat en de verder hierboven opgesomde gegevens worden door ons voor het volgende doel gebruikt:

 • veilig stellen van het snel tot stand komen van de verbinding,
 • veilig stellen van een comfortabel gebruik van onze website,
 • analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit.

De gegevens worden voor een periode van 38 maanden opgeslagen en daarna automatisch verwijderd. Verder gebruiken wij voor onze website zogenaamde cookies, tracking-tools, targeting-processen en social-media-plug-ins. Om welke processen het hierbij precies handelt en hoe uw gegevens daarvoor gebruikt worden, wordt onder nummer 3.4 duidelijker uitgelegd.

 

3.2. Afsluiten, uitvoering en beëindiging van een overeenkomst

3.2.1. Gegevensverwerking bij afsluiten van een overeenkomst

Voor het sluiten, uitvoeren, communiceren in verband met of het beëindigen van een koopovereenkomst die in deze online-shop met u is gesloten, verwerken wij de volgende gegevens: 

 • Voornaam, achternaam
 • bedrijfsnaam / naam van de organisatie / functie 
 • Factuur- en bezorgadres
 • E-mailadres
 • telefoonnummer
 • Factuur- en betaalgegevens

De wettelijke basis daarvoor is Art. 6 paragraaf 1 letter b) AVG. Dit houdt in, dat u uw gegevens verstrekt op basis van een contractuele relatie of ter voorbereiding van een overeenkomst tussen u en ons. Voor het verwerken van uw e-mailadres zijn wij op basis van een bepaling in het civiele recht eveneens verplicht u een elektronische bevestiging te sturen (Artikel 6 paragraaf 1 letter c) AVG). Voor zover wij uw contactgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken (zie hieronder 3.3.) slaan wij de verzamelde gegevens op voor de afhandeling van de overeenkomst tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantietermijnen en -rechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de informatie uit de contractuele relatie tot de verplichte bewaartermijnen onder het toepasselijke handelsrecht en fiscale recht verstreken zijn. Voor zover u op grond van onze algemene voorwaarden recht heeft op een garantie, wijzen wij u erop dat sommige artikelen een garantietermijn hebben die de evt. wettelijke bewaartermijnen overschrijdt.

Voor het afsluiten van een koopovereenkomst is verder de volgende gegevensverwerking noodzakelijk:

Wanneer u een andere betaalmethode heeft gekozen dan bij vooruitbetaling of per factuur, dan geven we de voor classificatie van de procedure noodzakelijke betaalgegevens (gewoonlijk bestelnummer en bedrag en, indien nodig, ook naam en voornaam) door aan een door ons met de uitvoering van de betalingsprocedure belaste betalingsprovider. U zorgt zelf voor het invoeren van uw betaalgegevens (bijv. bankrelatie en creditcardgegevens). Na verwerking stuurt de betalingsprovider ons een melding over de status van de betaling zodra die ontvangen is, zodat we uw bestelling kunnen vrijgeven. Afhankelijk van de betalingsmethode kunnen gegevensverwerking buiten de EU in individuele gevallen plaatsvinden bij onze betalingsdienstaanbieders. Samen met onze serviceproviders behandelen wij dit volgens het juiste niveau van de privacywetgeving. 

 

Informatie over uw afleveradres geven wij door aan een door ons aangesteld logistiek bedrijf voor verzenddoeleinden. Indien artikelen rechtstreeks door de fabrikant aan u worden versonden (sogenaamde directe verzending), ontvangt de fabricant de gegevens over het leveringsadres om de levering mogelijk te maken. Voor vrachtzendingen worden eveneens e-mailadres en telefoonnummer doorgestuurd om het mogelijk te maken een afspraak voor levering vast te leggen. 

Dit gebeurt uitsluitend voor het organiseren en uitvoeren van de levering; de gegevens zullen worden verwijderd na een succesvolle levering, tenzij de transportbedrijven verplicht zijn deze te bewaren. 

 

3.2.2. Kredietwaardigheid

Wanneer wij ons aan een kredietrisico blootstellen, bijv. bij een verkoop op rekening, hebben wij om ons gerechtvaardigde belang, art. 6 lid 1 letter f) AVG, veilig te stellen een eigen scoring-procedure georganiseerd. "Scoring" is het opstellen van een prognose van toekomstige gebeurtenissen aan de hand van verzamelde informatie en ervaringen uit het verleden. Aan de hand van de over u opgegeven informatie of reeds bij ons opgeslagen informatie vindt een indeling plaats bij statistische groepen personen die in het verleden vergelijkbare eigenschappen vertoonden. De hieraan ten grondslag liggende procedure is een gefundeerde, al lange tijd in de praktijk bewezen mathematisch-statistische methode ter prognose van risicowaarschijnlijkheden. Bovendien maken wij gebruik van concrete kredietwaardigheidsinformatie die wij in het kader van onze bestaande zakelijke relatie met u over u verzameld hebben, bijvoorbeeld uw betalingsgedrag.

Voor zover ons eigen kredietwaardigheidssysteem geen resultaat oplevert dat ons kredietrisico in voldoende mate afdekt, vragen wij kredietwaardigheidsinformatie op via een in consumenten gespecialiseerd kredietwaardigheidsbureau. Vanwege ons gerechtvaardigde belang in een afdekking van ons eigen kredietrisico geldt hiervoor artikel 6 lid 1 letter f) als wettelijke basis. Wij werken hiervoor samen met het onderstaande kantoor dat ons de daarvoor benodigde informatie verschaft:

Creditsafe Belgium NV, Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel

Om uw kredietwaardigheid te controleren stellen wij Creditsafe uw naam en contactgegevens ter beschikking.

De credit-check kan resulteren die niet alle soorten betalingen beschikbaar zijn. U hebt het recht om een handmatige controle, presentatie van uw eigen gezichtspunt, evenals over de uitdaging van het besluit in dit geval.

In geval van achterstallige betalingen dragen wij - voor zover aan de overige wettelijke voorwaarden is voldaan - de benodigde gegevens over aan een voor de incasso van de vordering ingeschakeld bedrijf. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b) alsmede artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Het geldend maken van een contractuele vordering geldt als gerechtvaardigd belang in de zin van de als tweede genoemde bepaling.

 

3.3. Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden

De volgende uitvoeringen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. De AVG geeft aan dat een dergelijke dataverwerking op basis van artikel 6 lid 1 letter f) in principe mogelijk wordt geacht en als gerechtvaardigd belang geldt. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden volgt geen starre principes en richt zich op de vraag of een opslag voor commerciële contacten noodzakelijk is. Bij Sport-Thieme gaan wij tevens uit van het principe dat wij gegevens ten laatste vijf jaar na uw laatste contact met ons niet meer zullen gebruiken voor marketingdoeleinden. Wat u kunt doen indien u bezwaar heeft, kunt u terugvinden bij 3.3.3.

 

3.3.1 Advertentiedoeleinden van Sport-Thieme en derden

Zolang u bij ons een overeenkomst heeft afgesloten, bent u bij ons een bestaande klant In dit geval verwerken wij uw postadresgegevens buiten de specifieke toestemming, om u op deze manier informatie over nieuwe producten en diensten te kunnen sturen. Van tijd tot tijd geven wij uw contactgegevens (postadres) door aan bijzonder zorgvuldig geselecteerde contractpartners uit het segment van postorderbedrijven, zodat deze u ook over hun producten kunnen informeren. Uw e-mailadres verwerken wij om u - ook zonder een concrete toestemming - informatie over eigen, vergelijkbare producten te laten toekomen. U ontvangt bovendien na de koop een geautomatiseerde mail waarin wij u vragen een beoordeling af te geven over ons en onze producten. U helpt ons daarmee bij de aanpassing en verdere ontwikkeling van onze producten en ons assortiment.

 

3.3.2 Op interesse afgestemde markering

Om ervoor te zorgen dat u alleen commerciële informatie ontvangt die voor u naar verwachting interessant is, categoriseren en completeren wij uw klantprofiel met verdere informatie. Hiervoor wordt zowel statistische informatie gebruikt alsmede informatie over uw persoon (bijv. basisgegevens van uw klantprofiel). Het doel is om u alleen marketingmateriaal te laten toekomen dat daadwerkelijk of naar onze verwachting aan uw behoeften voldoet en om u niet met nutteloze reclame lastig te vallen.

 

3.3.3. Recht op bezwaar

Tegen de dataverwerking voor de bovengenoemde doeleinden kunt u op elk gewenst moment kosteloos bezwaar maken met het oog op de toekomst, ook voor een specifiek communicatiekanaal. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@sport-thieme.nl  of u gebruikt de afmeldingsklink onderaan een email. 

Wanneer u uw bezwaar geldend maakt, zal het betreffende contactadres voor verdere commerciële gegevensverwerking worden geblokkeerd. Wij wijzen u erop dat bij wijze van uitzondering ook na ontvangst van uw bezwaar nog enige tijd marketingmateriaal naar u verzonden zou kunnen worden. Dit heeft een technische oorzaak: direct marketing heeft vaak enige voorlooptijd en deze nakomende reclame betekent dus niet dat wij uw bezwaar niet honoreren.  Hartelijk dank voor uw begrip.

 

3.3.4. Nieuwsbrief-abonnement

Op onze webpagina geven wij u de mogelijkheid u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om de registratie te controleren, maken wij gebruik van het zogenaamde Double-Opt-In. Nadat u uw e-mailadres in het invoerveld aangemeld heeft, sturen wij u een bevestigingslink. Pas wanneer u deze bevestigingslink aanklikt, zal uw e-mailadres in onze distributielijst worden opgenomen. Als bewijs van uw registratie slaan we ten minste voor de duur van het nieuwsbriefabonnement het e-mailadres, IP-adres en de tijd op die tijdens de registratie en bevestiging zijn opgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 I f AVG; ons gerechtvaardigd belang ligt in het bewijs van het door u genomen initiatief voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Wanneer u de nieuwsbrief leest, ontvangen wij onder andere de ontvangst- en leesbevestiging en informatie over de links waar u in onze nieuwsbrief op hebt geklikt. Uw gebruikersgedrag binnen de door ons verzonden nieuwsbrief en op onze website wordt geanalyseerd en gekoppeld aan uw e-mailadres / gebruikersprofiel binnen onze database. Door een persoonlijk gebruikersprofiel aan te maken, willen we ons marketing-aanbod op uw interesses afstemmen en de aanbiedingen op onze website voor u optimaliseren. De verwerking van uw elektronische contactgegevens en de beschreven analyse vindt in dit opzicht uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a) AVG). U kunt uw afgegeven toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Een kort berichtje per e-mail aan info@sport-thieme.nl is genoeg, of u klikt op de “Afmelden"-link onder elke nieuwsbrief.

 

3.4. Online-aanbod en website-optimalisatie

3.4.1. Cookies – Algemene aanwijzingen

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In het cookie wordt informatie vastgelegd die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat u gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks kennis nemen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient er op de eerste plaats voor om ons aanbod voor u prettiger in het gebruik te maken. Wij gebruiken o.a. zogenaamde sessie-cookies om te kunnen vaststellen dat u specifieke pagina's op onze website heeft bezocht en of u zich al uitgelogd heeft uit uw klantaccount. Deze sessie-cookies worden na het verlaten van onze pagina automatisch verwijderd. Bovendien maken wij ten behoeve van de gebruikersvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat opgeslagen worden. Bezoekt u onze website opnieuw om gebruik te maken van onze diensten, dan wordt automatisch herkend dat u ons reeds eerder heeft bezocht en wat u hebt ingevoerd en welke instellingen u heeft verricht, zodat u dat niet opnieuw hoeft te doen.

Mocht u bij Sport-Thieme over een klantaccount beschikken en ingelogd zijn of de functie "ingelogd blijven" geactiveerd hebben, dan wordt de in cookies opgeslagen informatie aan uw klantaccount toegevoegd.

Bovendien gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website voor statistische doeleinden vast te leggen en ten behoeve van de optimalisatie van ons aanbod voor u te analyseren en om op u toegesneden informatie weer te geven.  Deze cookies maken het ons mogelijk te herkennen dat u al eerder bij ons was, wanneer u ons opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een gedefinieerde periode automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. Maar u kunt uw browser zo configureren, dat er op uw computer geen cookies worden opgeslagen of dat er steeds een aanduiding verschijnt voor er een nieuw cookie aangemaakt wordt. Het volledig deactiveren van cookies kan er echter toe leiden dat u niet van alle functies gebruik kunt maken. De opslagduur van cookies is afhankelijk van uw gebruiksdoel en niet voor allemaal hetzelfde.

 

3.4.2. Cookies – Overzicht

U kunt uw voorkeuren over het gebruik van cookies en technologieën op deze website hier instellen of wijzigen:

  -

  -

3.4.3. Mogelijkheid van bezwaar/opt-out

Naast de hierboven beschreven uitschakelopties, kunt u de toegelichte targeting-technologieën ook volledig aan banden leggen door de juiste cookie-instelling in uw browser aan te passen (zie ook 3.4.1). Bovendien hebt u de mogelijkheid om op voorkeuren gebaseerde advertenties uit te schakelen met behulp van de hier beschikbare voorkeursmanager.

 

3.5. Klantenrekening

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken bij uw aankopen, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonsgegevens aan in een met een wachtwoord beveiligd klantaccount. Het aanmaken van de klantenrekening is niet verplicht en vindt plaats op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Na het opzetten van een klantaccount is het niet nodig om uw gegevens opnieuw in te voeren. Bovendien kunt u op elk moment uw gegevens die zijn opgeslagen in uw klantaccount bekijken en wijzigen.

Behalve de gegevens die voor een bestelling nodig zijn, moet u voor het aanmaken van een klantaccount een zelfgekozen wachtwoord invoeren. Samen met uw e-mailadres kunt u daarmee in uw klantaccount inloggen. Ga zorgvuldig met uw persoonlijke toegangsgegevens om en zorg ervoor dat ze niet in de handen vallen van niet-geautoriseerde derden. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruik van wachtwoorden, tenzij we verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Houd er rekening mee dat u ook na het verlaten van onze website automatisch ingelogd blijft, tenzij u actief uitlogt. U hebt de mogelijkheid om uw klantaccount op elk gewenst moment te laten verwijderen. Dit doet u door een bericht naar ons te sturen, bijvoorbeeld een mail naar info@sport-thieme.nl. Houd er echter rekening mee dat daarmee uw gegevens in het klantaccount niet tegelijk worden verwijderd.

 

3.6. Contact, contactformulieren, evaluatiefuncties en “Vraag over het artikel”

De volgende verwerkingen worden ten minste uitgevoerd op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, punt a) AVG, indien u actief contact met ons opneemt of een productevaluatie achterlaat. Afhankelijk van de inhoud van uw verzoek kan ook artikel 6, lid 1, punt b) (verwerking voor de uitvoering van een contract, bijvoorbeeld uw bestelling, of voor het uitvoeren van een precontractuele maatregel op uw verzoek, bijvoorbeeld het verzoek om een ​​offerte) of artikel 6, lid 1, punt c) (verwerking om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op ons rust, bijvoorbeeld in het kader van een garantiegeval) de basis voor de verwerking van uw gegevens vormen.

U kunt algemene vragen stellen via het contactformulier op onze website. Om contact met ons op te nemen, moet u uw naam, een e-mailadres en een telefoonnummer opgeven. Nadere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

Deze gegevens worden verzameld zodat wij weten van wie een verzoek afkomstig is en om dit op de door u gewenste manier zo goed mogelijk te kunnen afhandelen.

Als u een artikel in onze online winkel beoordeelt, vragen wij om een ​​naam en een e-mailadres. Achternaam en e-mailadres worden niet gepubliceerd. In dat geval heeft ons legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG een andere rechtsgrond, bijvoorbeeld om te kunnen reageren op ontoelaatbare of onwettige beoordelingen.

U kunt uw gepubliceerde beoordeling ook op elk moment wijzigen of verwijderen. Daarvoor kunt u een email sturen naar info@sport-thieme.nl.

Als u de functie "Vraag over een artikel" gebruikt, hebben we ook een naam en een e-mailadres nodig om u, indien nodig, vertrouwelijk van informatie te kunnen voorzien. Als uw vraag is gepubliceerd, dan worden uw naam en e-mailadres niet gepubliceerd.

Als u telefonisch contact met ons opneemt, vragen we u in de context van de inhoud van uw verzoek om gegevens die minimaal nodig zijn voor het verwerken van uw verzoek.

 

4. Ontvangers buiten de EU

Voor de ontvangers buiten de EU van de technologieën die wij gebruiken voor deze online aanwezigheid, zie de lijst onder punt 3.4.2. Wij gebruiken ook andere producten voor interne processen, onder meer van Microsoft, waarbij opslag en verwerking plaatsvindt op servers binnen de EU, maar het bedrijf zelf is gevestigd in de VS, dat vanuit het oogpunt van gegevensbescherming wordt beschouwd als een derde land zonder een passend niveau van gegevensbescherming. Om de bescherming van uw gegevens verder te waarborgen, heeft Sport-Thieme met deze bedrijven ten minste de zogenaamde Standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie afgesloten, alsmede andere overeenkomsten en maatregelen ter bescherming van uw gegevens.

 

5. Uw rechten

5.1. Overzicht

Behalve het recht op intrekking van toestemmingen die u aan ons verstrekt, heeft u aangaande de betreffende wettelijke voorschriften de volgende aanvullende rechten:

 • Recht op informatie over uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen conform art. 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, die categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt, of de voorgestelde bewaartermijn, de herkomst van hun gegevens als die niet direct bij u verzameld werden,
 • Recht op correctie van onjuiste of op aanvulling van juiste gegevens conform art. 16 AVG,
 • Recht op verwijdering van uw gegevens die bij ons opgeslagen zijn conform art. 17 AVG als er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag moeten worden aangehouden,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens die bij ons opgeslagen zijn conform art. 18 AVG, als de juistheid van de gegevens door u wordt aangevochten, de verwerking ervan onwettig is, maar u verwijdering niet toestaat. Als de verantwoordelijke persoon de gegevens niet meer nodig heeft, maar u deze nodig heeft voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, of als u conform art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft,
 • Recht op gegevensportabiliteit conform art. 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde persoonsgegevens over u die bij ons zijn opgeslagen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te ontvangen, of om de overdracht naar een andere verantwoordelijke te verzoeken,
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In het algemeen kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw woonplaats of de plaats waar u werkt of met ons hoofdkantoor.

 

5.2. Recht van bezwaar

Conform de bepalingen van art. 21 lid 1 AVG kan gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokkene worden afgewezen.

Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle verwerkingsdoeleinden in deze privacyverklaring die op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG verwerkt zijn. Anders dan het speciale recht van bezwaar bij gegevensverwerking voor commerciële doeleinden (zie hierboven 3.3.3.), zijn wij conform AVG wij alleen verplicht om ons te houden aan een dergelijk algemeen recht van bezwaar als u hiervoor redenen kunt aanvoeren die zwaarder wegen (bijvoorbeeld een mogelijk levens- of gezondheidsgevaar). Daarnaast bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met de voor Sport-Thieme B.V. bevoegde toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

 

6. Gegevensveiligheid

Alle door u persoonlijk, met inbegrip van uw betalingsgegevens, verzonden gegevens worden met de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer) verzonden. SSL is een veilige en bewezen standaard, die bijvoorbeeld ook wordt gebruikt bij online bankieren. U herkent een veilige SSL-verbinding onder ander aan de ‘s’ in https (https:// …) in de adresbalk van uw browser of het slotje onderaan uw browser.

Verder maken we gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens die bij ons opgeslagen zijn te beveiligen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en ongeautoriseerde toegang door derden.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang €10 korting op uw volgende bestelling.