• Garantie minstens 3 jaar

 • 085-3015552 Klantenservice

 • 45210 productbeoordelingen van onze klanten

 • Bedenktijd 100 dagen

Bestelformulier Login

 

Informatie over de privacybescherming bij Sport-Thieme bv

In deze verklaring informeren wij u over de door Sport-Thieme bv verrichte verwerking van persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zie art. 13 AVG. Lees alstublieft de informatie over onze privacybescherming aandachtig door. Mocht u vragen of opmerkingen over deze informatie hebben, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op de onder punt 2 aangegeven manier.

 

 1. Overzicht
 2. Naam een contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking van de interne manager voor privacybescherming
 3. Doel van de gegevensverwerking, wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen die door Sport-Thieme of derden nagestreefd kunnen worden alsmede categorieën van ontvangers
 4. Ontvangers buiten de EU
 5. Uw rechten
 6. Gegevensveiligheid
 7. Paramètres des Cookie

 

 

1. Overzicht

De navolgende informatie over de privacybescherming informeert u over de aard en omvang van de verwerking van zgn. persoonsgegevens door Sport-Thieme bv. Persoonsgegevens zijn gegevens die u als persoon rechtstreeks identificeren of die indirect herleid kunnen worden tot u als persoon.

De gegevensverwerking door Sport-Thieme kan in essentie in twee categorieën worden onderverdeeld:

 • Ten behoeve van de afhandeling van overeenkomsten worden alle voor de uitvoering van een overeenkomst met Sport-Thieme benodigde gegevens verwerkt. Wordt voor de uitvoering van de overeenkomst ook gebruik gemaakt van externe dienstverleners, dan worden uw gegevens telkens slechts in de noodzakelijke omvang aan deze dienstverleners doorgegeven.
 • Bij uw bezoek aan de website van Sport-Thieme worden diverse gegevens uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Het kan hierbij ook over persoonsgebonden gegevens gaan. De op deze manier verzamelde informatie wordt o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om direct marketing in de browser van uw eindapparaat weer te geven.

In overeenstemming met de voorwaarden van het AVG heeft u diverse rechten die u tegenover ons geldend kunt maken. Hiertoe behoort o.a. het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking, vooral ook de gegevensverwerking voor direct marketing doeleinden.

 

2. Naam een contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensverwerking van de interne manager voor privacybescherming

Deze informatie over privacybescherming geldt voor de gegevensverwerking door Sport-Thieme bv, Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk ("Verantwoordelijke") en voor de website www.sport-thieme.nl. De functionaris voor privacybescherming van de Thieme-ondernemingsgroep is te bereiken op het bovenstaande adres, t.a.v. Afdeling Privacybescherming resp. onder info@sport-thieme.nl.

 

3. Doel van de gegevensverwerking, wettelijke basis en gerechtvaardigde belangen die door Sport-Thieme of derden nagestreefd kunnen worden alsmede categorieën van ontvangers

3.1. Oproepen van onze website

Bij een bezoek aan onze website stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website en deze wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder uw tussenkomst vastgelegd en opgeslagen, totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • het IP-adres van het verzoekende apparaat dat geschikt is voor internet,
 • de datum en de uurtijd van het bezoek,
 • de naam en de URL van het afgeroepen bestand,
 • de website, van waaruit de toegang werd verleend (Referrer-URL)
 • de door u gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.

De wettelijke basis voor de verwerking van het IP-adres is Art. 6 lid 1 letter f) AVG. Ons gerechtvaardigde belang vloeit voort uit de hierna opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. Wij wijzen u erop dat de verzamelde gegevens niet tot uw identiteit herleid kunnen worden en dat wij daartoe ook geen pogingen ondernemen.

Het IP-adres van uw apparaat en de verder hierboven opgesomde gegevens worden door ons voor het volgende doel gebruikt:

 • veilig stellen van het snel tot stand komen van de verbinding,
 • veilig stellen van een comfortabel gebruik van onze website,
 • analyse van de systeemveiligheid en -stabiliteit.

De gegevens worden voor een periode van 38 maanden opgeslagen en daarna automatisch verwijderd. Verder gebruiken wij voor onze website zogenaamde cookies, tracking-tools, targeting-processen en social-media-plug-ins. Om welke processen het hierbij precies handelt en hoe uw gegevens daarvoor gebruikt worden, wordt onder nummer 3.4 duidelijker uitgelegd.

 

3.2. Afsluiten, uitvoering en beëindiging van een overeenkomst

3.2.1. Gegevensverwerking bij afsluiten van een overeenkomst

Voor het sluiten, uitvoeren, communiceren in verband met of het beëindigen van een koopovereenkomst die in deze online-shop met u is gesloten, verwerken wij de volgende gegevens: 

 • Voornaam, achternaam
 • bedrijfsnaam / naam van de organisatie / functie 
 • Factuur- en bezorgadres
 • E-mailadres
 • telefoonnummer
 • Factuur- en betaalgegevens

De wettelijke basis daarvoor is Art. 6 paragraaf 1 letter b) AVG. Dit houdt in, dat u uw gegevens verstrekt op basis van een contractuele relatie of ter voorbereiding van een overeenkomst tussen u en ons. Voor het verwerken van uw e-mailadres zijn wij op basis van een bepaling in het civiele recht eveneens verplicht u een elektronische bevestiging te sturen (Artikel 6 paragraaf 1 letter c) AVG). Voor zover wij uw contactgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken (zie hieronder 3.3.) slaan wij de verzamelde gegevens op voor de afhandeling van de overeenkomst tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantietermijnen en -rechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de informatie uit de contractuele relatie tot de verplichte bewaartermijnen onder het toepasselijke handelsrecht en fiscale recht verstreken zijn. Voor zover u op grond van onze algemene voorwaarden recht heeft op een garantie, wijzen wij u erop dat sommige artikelen een garantietermijn hebben die de evt. wettelijke bewaartermijnen overschrijdt.

Voor het afsluiten van een koopovereenkomst is verder de volgende gegevensverwerking noodzakelijk:

Wanneer u een andere betaalmethode heeft gekozen dan bij vooruitbetaling of per factuur, dan geven we de voor classificatie van de procedure noodzakelijke betaalgegevens (gewoonlijk bestelnummer en bedrag en, indien nodig, ook naam en voornaam) door aan een door ons met de uitvoering van de betalingsprocedure belaste betalingsprovider. U zorgt zelf voor het invoeren van uw betaalgegevens (bijv. bankrelatie en creditcardgegevens). Na verwerking stuurt de betalingsprovider ons een melding over de status van de betaling zodra die ontvangen is, zodat we uw bestelling kunnen vrijgeven. Afhankelijk van de betalingsmethode kunnen gegevensverwerking buiten de EU in individuele gevallen plaatsvinden bij onze betalingsdienstaanbieders. Samen met onze serviceproviders behandelen wij dit volgens het juiste niveau van de privacywetgeving. 

 

Informatie over uw afleveradres geven wij door aan een door ons aangesteld logistiek bedrijf voor verzenddoeleinden. Indien artikelen rechtstreeks door de fabrikant aan u worden versonden (sogenaamde directe verzending), ontvangt de fabricant de gegevens over het leveringsadres om de levering mogelijk te maken. Voor vrachtzendingen worden eveneens e-mailadres en telefoonnummer doorgestuurd om het mogelijk te maken een afspraak voor levering vast te leggen. 

Dit gebeurt uitsluitend voor het organiseren en uitvoeren van de levering; de gegevens zullen worden verwijderd na een succesvolle levering, tenzij de transportbedrijven verplicht zijn deze te bewaren. 

 

3.2.2. Kredietwaardigheid

Wanneer wij ons aan een kredietrisico blootstellen, bijv. bij een verkoop op rekening, hebben wij om ons gerechtvaardigde belang, art. 6 lid 1 letter f) AVG, veilig te stellen een eigen scoring-procedure georganiseerd. "Scoring" is het opstellen van een prognose van toekomstige gebeurtenissen aan de hand van verzamelde informatie en ervaringen uit het verleden. Aan de hand van de over u opgegeven informatie of reeds bij ons opgeslagen informatie vindt een indeling plaats bij statistische groepen personen die in het verleden vergelijkbare eigenschappen vertoonden. De hieraan ten grondslag liggende procedure is een gefundeerde, al lange tijd in de praktijk bewezen mathematisch-statistische methode ter prognose van risicowaarschijnlijkheden. Bovendien maken wij gebruik van concrete kredietwaardigheidsinformatie die wij in het kader van onze bestaande zakelijke relatie met u over u verzameld hebben, bijvoorbeeld uw betalingsgedrag.

Voor zover ons eigen kredietwaardigheidssysteem geen resultaat oplevert dat ons kredietrisico in voldoende mate afdekt, vragen wij kredietwaardigheidsinformatie op via een in consumenten gespecialiseerd kredietwaardigheidsbureau. Vanwege ons gerechtvaardigde belang in een afdekking van ons eigen kredietrisico geldt hiervoor artikel 6 lid 1 letter f) als wettelijke basis. Wij werken hiervoor samen met het onderstaande kantoor dat ons de daarvoor benodigde informatie verschaft:

Creditsafe Belgium NV, Steenweg op Zellik 12, 1082 Brussel

Om uw kredietwaardigheid te controleren stellen wij Creditsafe uw naam en contactgegevens ter beschikking.

De credit-check kan resulteren die niet alle soorten betalingen beschikbaar zijn. U hebt het recht om een handmatige controle, presentatie van uw eigen gezichtspunt, evenals over de uitdaging van het besluit in dit geval.

In geval van achterstallige betalingen dragen wij - voor zover aan de overige wettelijke voorwaarden is voldaan - de benodigde gegevens over aan een voor de incasso van de vordering ingeschakeld bedrijf. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 letter b) alsmede artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Het geldend maken van een contractuele vordering geldt als gerechtvaardigd belang in de zin van de als tweede genoemde bepaling.

 

3.3. Gegevensverwerking voor marketingdoeleinden

De volgende uitvoeringen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. De AVG geeft aan dat een dergelijke dataverwerking op basis van artikel 6 lid 1 letter f) in principe mogelijk wordt geacht en als gerechtvaardigd belang geldt. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden volgt geen starre principes en richt zich op de vraag of een opslag voor commerciële contacten noodzakelijk is. Bij Sport-Thieme gaan wij tevens uit van het principe dat wij gegevens ten laatste vijf jaar na uw laatste contact met ons niet meer zullen gebruiken voor marketingdoeleinden. Wat u kunt doen indien u bezwaar heeft, kunt u terugvinden bij 3.3.3.

 

3.3.1 Advertentiedoeleinden van Sport-Thieme en derden

Zolang u bij ons een overeenkomst heeft afgesloten, bent u bij ons een bestaande klant In dit geval verwerken wij uw postadresgegevens buiten de specifieke toestemming, om u op deze manier informatie over nieuwe producten en diensten te kunnen sturen. Van tijd tot tijd geven wij uw contactgegevens (postadres) door aan bijzonder zorgvuldig geselecteerde contractpartners uit het segment van postorderbedrijven, zodat deze u ook over hun producten kunnen informeren. Uw e-mailadres verwerken wij om u - ook zonder een concrete toestemming - informatie over eigen, vergelijkbare producten te laten toekomen. U ontvangt bovendien na de koop een geautomatiseerde mail waarin wij u vragen een beoordeling af te geven over ons en onze producten. U helpt ons daarmee bij de aanpassing en verdere ontwikkeling van onze producten en ons assortiment.

 

3.3.2 Op interesse afgestemde markering

Om ervoor te zorgen dat u alleen commerciële informatie ontvangt die voor u naar verwachting interessant is, categoriseren en completeren wij uw klantprofiel met verdere informatie. Hiervoor wordt zowel statistische informatie gebruikt alsmede informatie over uw persoon (bijv. basisgegevens van uw klantprofiel). Het doel is om u alleen marketingmateriaal te laten toekomen dat daadwerkelijk of naar onze verwachting aan uw behoeften voldoet en om u niet met nutteloze reclame lastig te vallen.

 

3.3.3. Recht op bezwaar

Tegen de dataverwerking voor de bovengenoemde doeleinden kunt u op elk gewenst moment kosteloos bezwaar maken met het oog op de toekomst, ook voor een specifiek communicatiekanaal. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@sport-thieme.nl  of u gebruikt de afmeldingsklink onderaan een email. 

Wanneer u uw bezwaar geldend maakt, zal het betreffende contactadres voor verdere commerciële gegevensverwerking worden geblokkeerd. Wij wijzen u erop dat bij wijze van uitzondering ook na ontvangst van uw bezwaar nog enige tijd marketingmateriaal naar u verzonden zou kunnen worden. Dit heeft een technische oorzaak: direct marketing heeft vaak enige voorlooptijd en deze nakomende reclame betekent dus niet dat wij uw bezwaar niet honoreren.  Hartelijk dank voor uw begrip.

 

3.3.4. Nieuwsbrief-abonnement

Op onze webpagina geven wij u de mogelijkheid u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om de registratie te controleren, maken wij gebruik van het zogenaamde Double-Opt-In. Nadat u uw e-mailadres in het invoerveld aangemeld heeft, sturen wij u een bevestigingslink. Pas wanneer u deze bevestigingslink aanklikt, zal uw e-mailadres in onze distributielijst worden opgenomen. Als bewijs van uw registratie slaan we ten minste voor de duur van het nieuwsbriefabonnement het e-mailadres, IP-adres en de tijd op die tijdens de registratie en bevestiging zijn opgegeven. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 I f AVG; ons gerechtvaardigd belang ligt in het bewijs van het door u genomen initiatief voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Wanneer u de nieuwsbrief leest, ontvangen wij onder andere de ontvangst- en leesbevestiging en informatie over de links waar u in onze nieuwsbrief op hebt geklikt. Uw gebruikersgedrag binnen de door ons verzonden nieuwsbrief en op onze website wordt geanalyseerd en gekoppeld aan uw e-mailadres / gebruikersprofiel binnen onze database. Door een persoonlijk gebruikersprofiel aan te maken, willen we ons marketing-aanbod op uw interesses afstemmen en de aanbiedingen op onze website voor u optimaliseren. De verwerking van uw elektronische contactgegevens en de beschreven analyse vindt in dit opzicht uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6 lid 1 letter a) AVG). U kunt uw afgegeven toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen. Een kort berichtje per e-mail aan info@sport-thieme.nl is genoeg, of u klikt op de “Afmelden"-link onder elke nieuwsbrief.

 

3.4. Online-aanbod en website-optimalisatie

3.4.1. Cookies – Algemene aanwijzingen

Wij maken op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software. In het cookie wordt informatie vastgelegd die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat u gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij daardoor rechtstreeks kennis nemen van uw identiteit. Het gebruik van cookies dient er op de eerste plaats voor om ons aanbod voor u prettiger in het gebruik te maken. Wij gebruiken o.a. zogenaamde sessie-cookies om te kunnen vaststellen dat u specifieke pagina's op onze website heeft bezocht en of u zich al uitgelogd heeft uit uw klantaccount. Deze sessie-cookies worden na het verlaten van onze pagina automatisch verwijderd. Bovendien maken wij ten behoeve van de gebruikersvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat opgeslagen worden. Bezoekt u onze website opnieuw om gebruik te maken van onze diensten, dan wordt automatisch herkend dat u ons reeds eerder heeft bezocht en wat u hebt ingevoerd en welke instellingen u heeft verricht, zodat u dat niet opnieuw hoeft te doen.

Mocht u bij Sport-Thieme over een klantaccount beschikken en ingelogd zijn of de functie "ingelogd blijven" geactiveerd hebben, dan wordt de in cookies opgeslagen informatie aan uw klantaccount toegevoegd.

Bovendien gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website voor statistische doeleinden vast te leggen en ten behoeve van de optimalisatie van ons aanbod voor u te analyseren en om op u toegesneden informatie weer te geven.  Deze cookies maken het ons mogelijk te herkennen dat u al eerder bij ons was, wanneer u ons opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een gedefinieerde periode automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. Maar u kunt uw browser zo configureren, dat er op uw computer geen cookies worden opgeslagen of dat er steeds een aanduiding verschijnt voor er een nieuw cookie aangemaakt wordt. Het volledig deactiveren van cookies kan er echter toe leiden dat u niet van alle functies gebruik kunt maken. De opslagduur van cookies is afhankelijk van uw gebruiksdoel en niet voor allemaal hetzelfde.

 

3.4.2. Cookies – Overzicht

U kunt uw voorkeuren over het gebruik van cookies en technologieën op deze website hier instellen of wijzigen:

  -

  -

3.4.3. Mogelijkheid van bezwaar/opt-out

Naast de hierboven beschreven uitschakelopties, kunt u de toegelichte targeting-technologieën ook volledig aan banden leggen door de juiste cookie-instelling in uw browser aan te passen (zie ook 3.4.1). Bovendien hebt u de mogelijkheid om op voorkeuren gebaseerde advertenties uit te schakelen met behulp van de hier beschikbare voorkeursmanager.

 

3.5. Klantenrekening

Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken bij uw aankopen, bieden wij u de permanente opslag van uw persoonsgegevens aan in een met een wachtwoord beveiligd klantaccount. Het aanmaken van de klantenrekening is niet verplicht en vindt plaats op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, punt a) AVG. Na het opzetten van een klantaccount is het niet nodig om uw gegevens opnieuw in te voeren. Bovendien kunt u op elk moment uw gegevens die zijn opgeslagen in uw klantaccount bekijken en wijzigen.

Behalve de gegevens die voor een bestelling nodig zijn, moet u voor het aanmaken van een klantaccount een zelfgekozen wachtwoord invoeren. Samen met uw e-mailadres kunt u daarmee in uw klantaccount inloggen. Ga zorgvuldig met uw persoonlijke toegangsgegevens om en zorg ervoor dat ze niet in de handen vallen van niet-geautoriseerde derden. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruik van wachtwoorden, tenzij we verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Houd er rekening mee dat u ook na het verlaten van onze website automatisch ingelogd blijft, tenzij u actief uitlogt. U hebt de mogelijkheid om uw klantaccount op elk gewenst moment te laten verwijderen. Dit doet u door een bericht naar ons te sturen, bijvoorbeeld een mail naar info@sport-thieme.nl. Houd er echter rekening mee dat daarmee uw gegevens in het klantaccount niet tegelijk worden verwijderd.

 

3.6. Contact, contactformulieren, evaluatiefuncties en “Vraag over het artikel”

De volgende verwerkingen worden ten minste uitgevoerd op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, punt a) AVG, indien u actief contact met ons opneemt of een productevaluatie achterlaat. Afhankelijk van de inhoud van uw verzoek kan ook artikel 6, lid 1, punt b) (verwerking voor de uitvoering van een contract, bijvoorbeeld uw bestelling, of voor het uitvoeren van een precontractuele maatregel op uw verzoek, bijvoorbeeld het verzoek om een ​​offerte) of artikel 6, lid 1, punt c) (verwerking om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op ons rust, bijvoorbeeld in het kader van een garantiegeval) of ons gerechtvaardigd belang bij een doelgerichte en servicegerichte communicatie, ook in de vorm van het tot stand brengen van direct contact met derden, bijvoorbeeld fabrikanten (art. 6, lid 1, f) AVG) de basis voor de verwerking van uw gegevens vormen.

U kunt algemene vragen stellen via het contactformulier op onze website. Om contact met ons op te nemen, moet u uw naam, een e-mailadres en een telefoonnummer opgeven. Nadere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

Deze gegevens worden verzameld zodat wij weten van wie een verzoek afkomstig is en om dit op de door u gewenste manier zo goed mogelijk te kunnen afhandelen.

Als u een artikel in onze online winkel beoordeelt, vragen wij om een ​​naam en een e-mailadres. Achternaam en e-mailadres worden niet gepubliceerd. In dat geval heeft ons legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG een andere rechtsgrond, bijvoorbeeld om te kunnen reageren op ontoelaatbare of onwettige beoordelingen.

U kunt uw gepubliceerde beoordeling ook op elk moment wijzigen of verwijderen. Daarvoor kunt u een email sturen naar info@sport-thieme.nl.

Als u de functie "Vraag over een artikel" gebruikt, hebben we ook een naam en een e-mailadres nodig om u, indien nodig, vertrouwelijk van informatie te kunnen voorzien. Als uw vraag is gepubliceerd, dan worden uw naam en e-mailadres niet gepubliceerd.

Als u telefonisch contact met ons opneemt, vragen we u in de context van de inhoud van uw verzoek om gegevens die minimaal nodig zijn voor het verwerken van uw verzoek.

 

4. Ontvangers buiten de EU

Voor de ontvangers buiten de EU van de technologieën die wij gebruiken voor deze online aanwezigheid, zie de lijst onder punt 3.4.2. Wij gebruiken ook andere producten voor interne processen, onder meer van Microsoft, waarbij opslag en verwerking plaatsvindt op servers binnen de EU, maar het bedrijf zelf is gevestigd in de VS, dat vanuit het oogpunt van gegevensbescherming wordt beschouwd als een derde land zonder een passend niveau van gegevensbescherming. Om de bescherming van uw gegevens verder te waarborgen, heeft Sport-Thieme met deze bedrijven ten minste de zogenaamde Standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie afgesloten, alsmede andere overeenkomsten en maatregelen ter bescherming van uw gegevens.

 

5. Uw rechten

5.1. Overzicht

Behalve het recht op intrekking van toestemmingen die u aan ons verstrekt, heeft u aangaande de betreffende wettelijke voorschriften de volgende aanvullende rechten:

 • Recht op informatie over uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen conform art. 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, die categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt, of de voorgestelde bewaartermijn, de herkomst van hun gegevens als die niet direct bij u verzameld werden,
 • Recht op correctie van onjuiste of op aanvulling van juiste gegevens conform art. 16 AVG,
 • Recht op verwijdering van uw gegevens die bij ons opgeslagen zijn conform art. 17 AVG als er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag moeten worden aangehouden,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens die bij ons opgeslagen zijn conform art. 18 AVG, als de juistheid van de gegevens door u wordt aangevochten, de verwerking ervan onwettig is, maar u verwijdering niet toestaat. Als de verantwoordelijke persoon de gegevens niet meer nodig heeft, maar u deze nodig heeft voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van een rechtsvordering, of als u conform art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking gemaakt heeft,
 • Recht op gegevensportabiliteit conform art. 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde persoonsgegevens over u die bij ons zijn opgeslagen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te ontvangen, of om de overdracht naar een andere verantwoordelijke te verzoeken,
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In het algemeen kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw woonplaats of de plaats waar u werkt of met ons hoofdkantoor.

 

5.2. Recht van bezwaar

Conform de bepalingen van art. 21 lid 1 AVG kan gegevensverwerking om redenen die voortvloeien uit de bijzondere situatie van de betrokkene worden afgewezen.

Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle verwerkingsdoeleinden in deze privacyverklaring die op basis van artikel 6, lid 1, punt f) AVG verwerkt zijn. Anders dan het speciale recht van bezwaar bij gegevensverwerking voor commerciële doeleinden (zie hierboven 3.3.3.), zijn wij conform AVG wij alleen verplicht om ons te houden aan een dergelijk algemeen recht van bezwaar als u hiervoor redenen kunt aanvoeren die zwaarder wegen (bijvoorbeeld een mogelijk levens- of gezondheidsgevaar). Daarnaast bestaat de mogelijkheid contact op te nemen met de voor Sport-Thieme B.V. bevoegde toezichthoudende autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

 

6. Gegevensveiligheid

Alle door u persoonlijk, met inbegrip van uw betalingsgegevens, verzonden gegevens worden met de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer) verzonden. SSL is een veilige en bewezen standaard, die bijvoorbeeld ook wordt gebruikt bij online bankieren. U herkent een veilige SSL-verbinding onder ander aan de ‘s’ in https (https:// …) in de adresbalk van uw browser of het slotje onderaan uw browser.

Verder maken we gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens die bij ons opgeslagen zijn te beveiligen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en ongeautoriseerde toegang door derden.

Allgemeines

Überblick

Die folgenden Datenschutzhinweise informieren Sie über Art und Umfang der Verarbeitung sogenannter personenbezogener Daten durch die Sport-Thieme GmbH. Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihrer Person direkt oder mittelbar zuzuordnen sind bzw. zugeordnet werden können.

Die Datenverarbeitung durch die Sport-Thieme GmbH kann im Wesentlichen in zwei Kategorien unterteilt werden:

 • Zum Zwecke der Vertragsabwicklung werden alle für die Durchführung eines Vertrags mit der Sport-Thieme GmbH erforderlichen Daten verarbeitet. Sind auch externe Dienstleister in die Abwicklung des Vertrags eingebunden, z.B. Logistikunternehmen oder Bezahldienstleister, werden Ihre Daten in dem jeweils erforderlichen Umfang an diese weitergegeben.
 • Mit Aufruf der Website der Sport-Thieme GmbH werden verschiedene Informationen zwischen Ihrem Endgerät und unserem Server ausgetauscht. Hierbei kann es sich auch um personenbezogene Daten handeln. Die so erhobenen Informationen werden u.a. dazu genutzt, unsere Website zu optimieren oder um Werbung im Browser Ihres Endgerätes anzuzeigen.

Den Vorgaben der DSGVO entsprechend, haben Sie unterschiedliche Rechte, die Sie uns gegenüber geltend machen können. Hierzu zählt u.a. das Recht, Widerspruch gegen ausgewählte Datenverarbeitungen, insbesondere Datenverarbeitungen zu Werbezwecken, einlegen zu können.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Überblick

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch die Sport-Thieme GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Maximilian Hohe, Helmstedter Straße 40, 38368 Grasleben („Verantwortlicher“) und für die Website www.sport-thieme.de. Die betriebliche Datenschutzbeauftragte der Sport-Thieme GmbH ist unter der o.g. Anschrift, z.Hd. Abteilung Datenschutz bzw. unter datenschutz@sport-thieme.de erreichbar.

Zwecke der Datenverarbeitung; Rechtsgrundlagen und berechtigte Interessen; Kategorien von Empfängern

Aufrufen unserer Website

Beim Aufrufen unserer Website werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website gesendet und temporär in einem sogenannten Log-File gespeichert. Folgende Informationen werden dabei auch ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

 • Die IP-Adresse des anfragenden internetfähigen Gerätes,
 • das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,
 • der Name und die URL der abgerufenen Datei,
 • die Website, von der aus der Zugriff erfolgte (Referrer-URL),
 • der von Ihnen verwendete Browser und ggfs. das Betriebssystem Ihres internetfähigen Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers.

Diese Speicherung von oder der Zugriff auf Informationen in Ihrer Endeinrichtung erfolgt gem. § 25 Abs. 2 TTDSG. Die Rechtsgrundlage für die weitere Verarbeitung der IP-Adresse ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus den nachstehend aufgelisteten Zwecken der Datenerhebung. Wir weisen darauf hin, dass aus den erhobenen Daten keine unmittelbaren Rückschlüsse auf Ihre Identität möglich sind und durch uns auch nicht gezogen werden.

Die IP-Adresse Ihres Endgerätes sowie die weiteren oben aufgelisteten Daten werden durch uns für folgende Zwecke genutzt:

 • Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus,
 • Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
 • Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität.

Die Daten werden für einen Zeitraum von 38 Monaten gespeichert und danach automatisch gelöscht. Des Weiteren verwenden wir für unsere Website sogenannte Cookies, Tracking-Tools sowie Targeting-Verfahren. Um welche Verfahren es sich dabei genau handelt und wie Ihre Daten dafür verwendet werden, wird im Abschnitt "Onlineauftritt und Webseitenoptimierung" genauer erläutert.

Abschluss, Datenverarbeitung, Durchführung oder Beendigung eines Vertrages

Für die Anbahnung oder den Abschluss, die Durchführung, die Kommunikation im Zusammenhang mit oder die Beendigung eines Vertrags mit Ihnen in diesem Online-Shop verarbeiten wir folgende Daten: 

 • Vorname, Nachname
 • Firmierung/Name der Institution/Funktion
 • Rechnungs- und Lieferanschrift
 • E-Mail-Adresse
 • Telefonnummer
 • Rechnungs- und Bezahldaten

Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO. Das bedeutet, dass Sie Ihre Daten auf Grundlage des Vertragsverhältnisses oder in Vorbereitung eines Vertragsverhältnisses zwischen Ihnen und uns zur Verfügung stellen. Zur Verarbeitung Ihrer E-Mail-Adresse sind wir zudem aufgrund einer Vorgabe im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), eine elektronische Bestellbestätigung versenden zu müssen, verpflichtet (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) DSGVO). Soweit wir Ihre Kontaktdaten nicht für werbliche Zwecke nutzen (siehe im Abschnitt "Datenverarbeitung zu Werbezwecken") speichern wir die für die Vertragsabwicklung erhobenen Daten bis zum Ablauf der gesetzlichen bzw. möglicher vertraglicher Gewährleistungs- und Garantierechte. Nach Ablauf dieser Frist bewahren wir die nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Informationen des Vertragsverhältnisses für die gesetzlich bestimmten Zeiträume auf. Sofern Ihnen nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Garantie zusteht, weisen wir darauf hin, dass einige Artikel über eine Garantiezeit verfügen, die ggfs. die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen überschreitet.

Zur Abwicklung des Kaufvertrages sind des Weiteren folgende Datenverarbeitungen erforderlich:

Sofern Sie ein anderes Bezahlverfahren als Zahlung per Rechnung ausgewählt haben, geben wir die erforderlichen Bezahldaten (in der Regel Auftragskennung und Betrag, ggfs. auch Name und Vorname, zur Zuordnung des Vorgangs) an einen von uns beauftragten Bezahldienstleister zur Durchführung des Zahlungsvorgangs weiter. Die Eingabe Ihrer Zahldaten (z.B. Bankverbindung, Kreditkartendaten) erfolgt durch Sie selber. Nach Durchführung erhalten wir von den Dienstleistern eine Rückmeldung über den Status des Zahlungseingangs zum Zweck der Freigabe Ihrer Bestellung. Je nach Zahlart kann es in Einzelfällen bei unseren Bezahldienstleistern zu einer Datenverarbeitung außerhalb der EU kommen. Wir achten hierbei zusammen mit unseren Dienstleistern auf ein angemessenes Datenschutzniveau. 

Angaben zu Ihrer Lieferanschrift geben wir für Versandzwecke an ein von uns beauftragtes Logistikunternehmen weiter. Werden Artikel direkt vom Hersteller an Sie geliefert (sog. Streckengeschäft) erhält der Hersteller zum Zweck des Versands Angaben zur Lieferanschrift. 
Bei Frachtsendungen werden zur Abstimmung der Einzelheiten über die Zustellung zusätzlich Email-Adresse und Telefonnummer weitergeleitet. Die Weiterleitung erfolgt allein zum Zweck der Organisation und Durchführung der Zustellung; die Daten werden nach erfolgter Zustellung wieder gelöscht, soweit die transportausführenden Stellen nicht ihrerseits zur Aufbewahrung verpflichtet sind. 

Bonität

Wenn wir in Vorleistung treten, z.B. bei einem Verkauf auf Rechnung, haben wir zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO, zur Absicherung unseres Kreditrisikos, ein eigenes Scoring-Verfahren eingerichtet. Unter Scoring wird das Erstellen einer Prognose über zukünftige Ereignisse anhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit verstanden. Anhand der zu Ihrer Person gemachten Angaben oder ggfs. bereits bei uns gespeicherten Daten erfolgt eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliche Einträge aufwiesen. Das zugrundeliegende verwendete Verfahren ist eine fundierte, seit langem praxiserprobte, mathematisch-statistische Methode zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten. Zusätzlich nutzen wir auch konkrete Bonitätsinformationen, die wir im Rahmen unserer bisherigen Geschäftsbeziehung mit Ihnen über Sie erhoben haben, z.B. Ihr Zahlungsverhalten.

Soweit unser eigenes Bonitätssystem kein Ergebnis liefert, dass unser Kreditrisiko ausreichend absichert, holen wir über Konsumentenauskunfteien eine Bonitätsauskunft ein. Rechtsgrundlage hierfür ist ebenfalls Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO zur Wahrung unseres berechtigten Interesses an einer Absicherung unseres Kreditrisikos. Dazu arbeiten wir mit nachstehenden Auskunfteien, von denen wir die dazu benötigten Daten erhalten.

Angaben zu Ihrer Lieferanschrift geben wir für Versandzwecke an ein von uns beauftragtes Logistikunternehmen weiter. Werden Artikel direkt vom Hersteller an Sie geliefert (sog. Streckengeschäft) erhält der Hersteller zum Zweck des Versands Angaben zur Lieferanschrift. 
Bei Frachtsendungen werden zur Abstimmung der Einzelheiten über die Zustellung zusätzlich Email-Adresse und Telefonnummer weitergeleitet. Die Weiterleitung erfolgt allein zum Zweck der Organisation und Durchführung der Zustellung; die Daten werden nach erfolgter Zustellung wieder gelöscht, soweit die transportausführenden Stellen nicht ihrerseits zur Aufbewahrung verpflichtet sind. 

Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss

Zum Zweck der Bonitätsprüfung übermitteln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an die Creditreform. Im Auftrag von Creditreform Boniversum weisen wir auf die Informationen gemäß Artikel 14 DSGVO mit, die Sie hier nachlesen können: Informationen nach DSGVO für Betroffene

 

CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München

Wir übermitteln im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung an die CRIF GmbH, Leopoldstraße 244, 80807 München.

Die CRIF GmbH verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der CRIF GmbH  können dem CRIF-Informationsblatt entnommen werden.

Die Bonitätsprüfung kann dazu führen, dass nicht alle Zahlungsarten zur Verfügung stehen. Sie haben in diesem Fall das Recht auf eine manuelle Überprüfung, Darlegung Ihres eigenen Standpunkts sowie auf Anfechtung der Entscheidung.

Für den Fall einer Zahlungsverzögerung übermitteln wir bei Vorliegen der sonstigen gesetzlichen Voraussetzungen die erforderlichen Daten an ein mit der Geltendmachung der Forderung beauftragtes Unternehmen. Rechtsgrundlagen hierfür sind sowohl Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) als auch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO. Die Geltendmachung einer vertraglichen Forderung ist als ein berechtigtes Interesse im Sinne der zweitgenannten Vorschrift anzusehen.

Kundenkonto

Um Ihnen bei Ihrem Einkauf den größtmöglichen Komfort zu ermöglichen, bieten wir Ihnen die dauerhafte Speicherung Ihrer persönlichen Daten in einem passwortgeschützten Kundenkonto an. Die Anlage des Kundenkontos ist freiwillig und erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung im Sinne von Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO. Nach Einrichtung eines Kundenkontos ist keine erneute Dateneingabe erforderlich. Zudem können Sie in Ihrem Kundenkonto die zu Ihnen gespeicherten Daten jederzeit einsehen und ändern.

Zusätzlich zu den bei einer Bestellung abgefragten Daten müssen Sie für die Einrichtung eines Kundenkontos ein selbstgewähltes Passwort angeben. Dieses dient zusammen mit Ihrer E-Mail-Adresse für den Zugang zu Ihrem Kundenkonto. Ihre persönlichen Zugangsdaten behandeln Sie bitte vertraulich und machen diese insbesondere keinem unbefugten Dritten zugänglich. Wir können keine Haftung für missbräuchlich verwendete Passwörter übernehmen, es sei denn, wir hätten den Missbrauch zu vertreten. Bitte beachten Sie, dass auch nach Verlassen unserer Webseite automatisch eingeloggt bleiben, es sei denn, Sie melden sich aktiv ab. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kundenkonto jederzeit durch eine Nachricht an uns, z.B. per Mail an info@sport-thieme.de löschen zu lassen.  Bitte beachten Sie jedoch, dass damit nicht zugleich eine Löschung der in dem Kundenkonto einsehbaren Daten erfolgt. 

Kontaktaufnahme, Kontaktformulare, Bewertungsfunktionen, „Frage zum Artikel“ und Online-Retoure

Die nachstehenden Verarbeitungen erfolgen mindestens auf der Grundlage Ihrer Einwilligung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) DSGVO, in dem Sie aktiv den Kontakt zu uns aufnehmen oder eine Produktbewertung hinterlassen. Je nach Inhalt Ihrer Anfrage können auch Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) (Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags, z.B. Ihre Bestellung, oder zur Durchführung einer vorvertraglichen Maßnahme auf Ihre Anfrage hin, z.B. die Anforderung eines Angebots) oder Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) (Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung von uns, z.B. im Rahmen eines Gewährleistungsfalls) die Grundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten bilden.

Sie können allgemeine Anfragen über das auf unserer Seite bereitgestellte Kontaktformular an uns versenden. Zur Kontaktaufnahme durch uns an Sie ist die Angabe Ihres Namens, einer E-Mail-Adresse und einer Telefonnummer zwingend erforderlich. Weitere Angaben können freiwillig erfolgen.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um Kenntnis zu haben, von wem eine Anfrage stammt und um diese auf dem von Ihnen gewünschten Weg bestmöglich beantworten zu können.

Wenn Sie in unserem Online-Shop einen Artikel bewerten, so bitten wir Sie um Angabe eines Namens und einer E-Mail-Adresse. Nachname und E-Mail-Adresse werden nicht veröffentlicht. In diesem Fall tritt als weiterer Rechtsgrund unser berechtigtes Interesse im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO hinzu, um z.B. bei unzulässigen oder rechtswidrigen Bewertungen reagieren zu können.

Sie können Ihre veröffentlichte Meinung auch jederzeit ändern oder löschen. Schreiben Sie dazu bitte an produktbewertung@sport-thieme.de.

Wenn Sie die Funktion „Frage zum Artikel“ nutzen, so benötigen wir auch hier einen Namen und eine E-Mail-Adresse, um Ihnen ggfs. auch nicht-öffentlich antworten zu können. Bei einer Veröffentlichung Ihrer Frage werden Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse nicht veröffentlicht. 

Wenn Sie uns telefonisch kontaktieren, bitten wir im Rahmen des Inhalts Ihrer Anfrage um Angabe derjenigen Daten, die für eine Bearbeitung Ihres Anliegens mindestens notwendig sind.

Zur Retourenabwicklung stellen wir Ihnen über unsere Website auf Wunsch die notwendigen Unterlagen sowie ein Paketlabel bereit. Wir verarbeiten dazu Ihre Email-Adresse und die Daten der von der Retoure betroffenen Bestellung (Bestell- und Auftragsdaten, Kundennummer, Anschriftsdaten, Artikel, ggfs. Bemerkungen). Diese Datenverarbeitung, die erst auf Ihre Anforderung stattfindet, ist dabei notwendig zur Abwicklung oder Erfüllung unserer vertraglichen bzw. gesetzlichen Rücknahmepflichten (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) bzw. Buchstabe c) DSGVO). Die Daten aus der Anforderung der Unterlagen werden sofort nach Zusendung der Unterlagen gelöscht; die Speicherdauer der Angaben aus der konkreten Retourenabwicklung nach Eingang bei uns im Haus richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben.

Datenverarbeitung zu Werbezwecken

Überblick

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu Werbezwecken. Die DSGVO erklärt eine solche Datenverarbeitung auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) als grundsätzlich denkbar und als ein berechtigtes Interesse. Die Dauer der Datenspeicherung zu Werbezwecken folgt keinen starren Grundsätzen und orientiert sich an Art und Umfang unserer bisherigen Geschäftsbeziehung. Bei der Sport-Thieme GmbH verfolgen wir daneben den Grundsatz, Daten spätestens fünf Jahre nach Ihrem letzten Kontakt zu uns nicht mehr werblich zu nutzen. 

Werbezwecke der Sport-Thieme GmbH

Soweit Sie mit uns einen Vertrag abgeschlossen haben, führen wir Sie als Bestandskunden. In diesem Fall verarbeiten wir Ihre postalischen Kontaktdaten außerhalb des Vorliegens einer konkreten Einwilligung, um Ihnen auf diesem Wege Informationen über neue Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Es erfolgt keine Weitergabe Ihrer Adressdaten zu Werbezwecken an Unternehmen außerhalb des Sport-Thieme Konzerns, z.B. in Form einer Adressvermietung.  Ihre Email-Adresse verarbeiten wir, um Ihnen außerhalb des Vorliegens einer konkreten Einwilligung Informationen für eigene, ähnliche Produkte zukommen zu lassen. Sie erhalten außerdem nach dem Kauf eine automatisierte Email, mit welcher wir Sie bitten, uns und unsere Produkte zu bewerten. Sie helfen uns damit, unsere Produkte und unser Sortimentsangebot anzupassen und weiter zu entwickeln.

Interessengerechte Werbung

Damit Sie nur solche werblichen Informationen erhalten, die für Sie von vermeintlichem Interesse sind, kategorisieren und ergänzen wir Ihr Kundenprofil um weitere Informationen. Verwendet werden hierfür sowohl statistische Informationen als auch Informationen zu Ihrer Person (z.B. Basisdaten Ihres Kundenprofils). Ziel ist es, Ihnen allein an Ihren tatsächlichen oder vermeintlichen Bedürfnissen orientierte Werbung zukommen zu lassen und Sie entsprechend nicht mit unnützer Werbung zu belästigen.

Widerspruchsrecht

Gegen die Datenverarbeitung zu vorgenannten Zwecken können Sie jederzeit, für den jeweiligen Kommunikationskanal gesondert und mit Wirkung für die Zukunft Widerspruch einlegen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Hierfür genügt z.Bsp. eine E-Mail an info@sport-thieme.de oder nutzen Sie den Abmeldelink am Ende einer Email. 

Soweit Sie Widerspruch einlegen wird die betroffene Kontaktadresse für die weitere werbliche Datenverarbeitung gesperrt. Wir weisen darauf hin, dass es in Ausnahmefällen auch noch nach Eingang Ihres Widerspruchs vorübergehend noch zu einem Versand von Werbematerial kommen kann. Dies ist technisch durch die nötige Vorlaufzeit von Werbeanzeigen bedingt und bedeutet nicht, dass wir Ihren Widerspruch nicht umsetzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Newsletterabonnement

Auf unserer Webseite bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich für unseren Newsletter anzumelden. Zur Verifizierung der Anmeldung setzen wir das sog. Double-Opt-In-Verfahren ein: Nachdem Sie Ihre Email-Adresse in das Anmeldefeld eingegeben haben, übersenden wir Ihnen einen Bestätigungslink. Erst wenn Sie diesen Bestätigungslink anklicken, wird Ihre Email-Adresse in unseren Verteiler aufgenommen. Zum Nachweis Ihrer Anmeldung speichern wir mindestens für die Dauer des Newsletter-Abonnements die bei der Anmeldung und bei der Bestätigung übermittelte Email-Adresse, IP-Adresse und den Zeitstempel. Rechtsgrundlage hierfür bildet Art. 6 I f DSGVO; unser berechtigtes Interesse liegt im Nachweis einer durch Sie veranlassten Aufnahme in unseren Newsletter-Verteiler. In dem an Sie versendeten Newsletter erhalten wir unter anderem Empfangs- und Lesebestätigungen sowie Informationen über die Links, auf die Sie in unserem Newsletter geklickt haben. Ihr Nutzerverhalten innerhalb der von uns versendeten Newsletter und auf unserer Website werden ausgewertet und Ihrer E-Mail-Adresse/Ihrem Nutzerprofil innerhalb unserer Datenbank zugeordnet. Durch das Erstellen eines persönlichen Nutzerprofils möchten wir unsere werbliche Ansprache auf Ihre Interessen ausrichten und unsere Angebote auf unserer Website für Sie optimieren. Die Verarbeitung Ihrer elektronischen Kontaktdaten und die beschriebene Auswertung erfolgt an dieser Stelle allein auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO). Sie können Ihre so erklärte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Hierfür genügt ein kurzer Hinweis per Email an info@sport-thieme.de oder Sie klicken auf den „Abmelden“-Link am Ende eines jeden Newsletters.

Onlineauftritt und Webseitenoptimierung

Cookies – Allgemeine Hinweise

Wir setzen auf unserer Website sogenannte Cookies ein. Bei Cookies handelt es sich um kleine Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder sonstige Schadsoftware. In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben oder Sie sich bereits in Ihrem Kundenkonto angemeldet haben. Diese werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zum Zweck der Benutzerfreundlichkeit temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Sollten Sie bei der Sport-Thieme GmbH über ein Kundenkonto verfügen und eingeloggt sein bzw. die Funktion „eingeloggt bleiben“ aktivieren, werden die in Cookies gespeicherten Informationen Ihrem Kundenkonto hinzugespeichert.

Zum anderen setzen wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten sowie um speziell auf Sie zugeschnittene Informationen einzublenden. Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neues Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können. Die Speicherdauer der Cookies ist abhängig von ihrem Verwendungszweck und nicht für alle gleich.

Cookies Übersicht

Widerspruchs-/Opt-Out-Möglichkeit

Neben den beschriebenen Deaktivierungsmethoden können Sie die erläuterten Targeting-Technologien auch ganz allgemein durch eine entsprechende Cookie-Einstellung in Ihrem Browser unterbinden. Daneben haben Sie die Möglichkeit, präferenzbasierte Werbung mit Hilfe des hier abrufbaren Präferenzmanagers zu deaktivieren.

Social-Media-Links

Wir verwenden auf unsere Seite reine Links zu Facebook, Google +, Youtube, Pinterest. Dies sind reine Links die Sie zu unseren Unternehmensseiten auf den jeweiligen Plattformen führen. Aus unserer Webseite heraus werden ohne Ihre Einwilligung keine Nutzerdaten an die jeweilige Social Media Plattform übergeben.

Empfänger außerhalb der EU

Überblick

Zu den Empfängern außerhalb der EU bei den von uns für diesen Online-Auftritt genutzten Technologien siehe die Auflistung in der "Cookie Übersicht".  Wir nutzen darüber hinaus für interne Abläufe weitere Produkte, u.a. von Microsoft, bei denen zwar eine Speicherung und Verarbeitung auf Servern innerhalb der EU stattfindet, das Unternehmen selber jedoch seinen Sitz in den USA hat, welche aus datenschutzrechtlicher Sicht als Drittstaat ohne angemessenes Datenschutzniveau gilt. Zur weiteren Absicherung des Schutzes Ihrer Daten hat Sport-Thieme mit diesen Unternehmen mindestens die sogenannten Standardvertragsklauseln der EU-Kommission abgeschlossen sowie weitere Vereinbarungen und Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten getroffen. 

Betroffenenrechte nach DSGVO

Ihre Rechte im Überblick

Neben dem Recht auf Widerruf Ihrer uns gegenüber erteilten Einwilligungen stehen Ihnen bei Vorliegen der jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen die folgenden weiteren Rechte zu:

 • Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten gem. Art. 15 DSGVO; insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden,
 • Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständigung richtiger Daten gem. Art. 16 DSGVO,
 • Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten gem. Art. 17 DSGVO soweit keine gesetzlichen oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen oder andere gesetzliche Pflichten bzw. Rechte zur weiteren Speicherung einzuhalten sind, 

 • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten gem. Art. 18 DSGVO, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen; der Verantwortliche die Daten nicht mehr benötigt, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben,
 • Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 DSGVO, d.h. das Recht, ausgewählte bei uns über Sie gespeicherte Daten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format übertragen zu bekommen, oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen
 • Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden.

Widerspruchsrecht

Unter den Voraussetzungen des Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen Person ergeben, widersprochen werden.

Das vorstehende allgemeine Widerspruchsrecht gilt für alle in dieser Datenschutz-Information beschriebenen Verarbeitungszwecke, die auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO verarbeitet werden. Anders als bei dem auf die Datenverarbeitung zu werblichen Zwecken gerichteten speziellen Widerspruchsrecht (siehe Abschnitt "Datenverarbeitung zu Werbezwecken"), sind wir nach der DSGVO zur Umsetzung eines solchen allgemeinen Widerspruchs nur verpflichtet, wenn Sie uns hierfür Gründe von übergeordneter Bedeutung nennen (z.B. eine mögliche Gefahr für Leben oder Gesundheit).

Datensicherheit

Überblick

Alle von Ihnen persönlich übermittelten Daten, einschließlich Ihrer Zahlungsdaten, werden mit dem allgemein üblichen und sicheren Standard SSL (Secure Socket Layer) übertragen. SSL ist ein sicherer und erprobter Standard, der z.B. auch beim Onlinebanking Verwendung findet. Sie erkennen eine sichere SSL-Verbindung unter anderem an dem angehängten s am http (also https://...) in der Adressleiste Ihres Browsers oder am Schloss-Symbol im unteren Bereich Ihres Browsers.

Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten gegen Manipulation, teilweisen oder vollständigen Verlust und gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schützen.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang €10 korting op uw volgende bestelling.