Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Sport-Thieme B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, geregistreerd onder KvK-nummer: 37086050AG, vertegenwoordigd door de zaakvoerder Katharina Thieme-Hohe en Maximilian Hohe, verwerkt uw bestellingen op basis van de hiernavolgende Algemene verkoopsvoorwaarden (AVV).

 

1. Contractafsluiting

Door op de knop "In het winkelwagentje leggen" in onze online winkel te klikken, plaatst u de door u geselecteerde artikelen in de virtuele winkelwagen. Klik op het winkelwagentje symbool om in de virtuele winkelwagen te komen. Hier kunt u uw bestelling bekijken, items verwijderen of hoeveelheden wijzigen.

Als u op knop "Verder" klikt, wordt het bestelproces gestart, dat u in de laatste stap kunt voltooien door op "Versturen bestelling" te klikken en zo een juridisch bindende contractovereenkomst doet met betrekking tot de items in uw winkelwagen.U wordt automatisch per e-mail op de hoogte gebracht dat uw bestelling is ontvangen. De gegevens van uw bestelling worden daar op ook vermeld. Deze e-mail vormt geen automatische bindende acceptatie van uw bestelling door onzentwege.

De tekst van de bestelling wordt alleen door ons opgeslagen totdat de koopsovereenkomst is geaccepteerd en kan daarna niet meer worden teruggehaald.
Als u de tekst van de koopovereenkomst wilt opslaan, bewaar dan alstublieft onze bevestigingsmail voor ontvangst. Als u een klantaccount hebt aangemaakt en bent aangemeld bij het plaatsen van uw bestelling dan kunt u de koopovereenkomsttekst voor elke bestelling daar bekijken.

Zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen tussen u en de firma Sport-Thieme, zijn de genoemde prijzen vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse verkoop. Indien u betaalt via PayPal, iDEAL, creditcard of vooruitbetaling via overschrijving komt de verkoopsovereenkomst onmiddellijk tot stand samen met uw betaling. Voor de betaling op rekening of bij contante betaling bij aflevering wordt de verkoopsovereenkomst bindend wanneer wij uw bestelling bevestigen. Dit gebeurt ten laatste vijf dagen na het binnenkomen van de bestelling ofwel door een "orderbevestiging" in tekstvorm, ofwel door de kennisgave van de levering ofwel door de levering van de goederen; gedurende deze tijd bent u aan uw bestelling gebonden. Door de binding aan minimum afnamehoeveelheden behouden wij ons voor textiel het recht op een aanvaarding van de bestelling/koopovereenkomst te onderzoeken.

 

2. Leverdatum en levering

a) Inzoverre bij de respectievelijke artikelbeschrijvingen geen andere leveringstermijn is aangegeven, leveren wij binnen de drie weken.  Bij niet-naleving van leveringstermijnen ontstaat geen recht op schadevergoeding. De leveringstermijn begint vanaf het moment dat onze orderbevestiging u heeft bereikt. Als u vooruit betaalt, begint de leveringstermijn twee dagen na uw betalingsopdracht aan uw bank.

b) Voor vrachtzendingen bent u verplicht, en dit vóór verzending, om aan u bekende verkeersbeperkingen, die gevolgen kunnen hebben bij het transport bij de levering, mee te delen.

c) In zoverre montages zijn overeengekomen, moet de opdrachtgever waarborgen dat de bouwplaats op de overeengekomen termijn voorbereid is. Bij verzwaarde omstandigheden worden gemaakte meerkosten afzonderlijk in rekening gebracht. Wij hebben het recht gebruik te maken van onderaannemers. De facturen voor deze montageprestaties zijn na ontvangst netto betaalbaar, zonder aftrek.

 

d) Tenzij anders is overeengekomen, is de levering op de plaats van de eindbestemming, de verantwoordelijkheid van de ontvanger/klant.

 

3. Prijzen

Alle prijzen zijn in EUR. In de prijzen voor de consument is de gebruikelijke BTW inbegrepen.

a) Toeslag voor kleine hoeveelheden, minimum bestelwaarde:

Voor bestelwaarden onder 39,- € BTW incl. rekenen wij een toeslag voor kleine hoeveelheden aan van 5,-€ BTW incl. De toeslag voor kleine hoeveelheden wordt op onze bestelformulieren vermeld en wordt bij bestellingen via het internet automatisch weergegeven. Met "bestelwaarde" wordt de bestelwaarde zonder eventuele servicetoelagen en verzendkosten bedoeld.

 

 

4. Verzendkosten

a) Algemeen

De verzendkosten bedragen per bestelling tot 30 kg  8,50 € incl. BTW. De verzendkosten en de toeslag voor kleine hoeveelheden, minimum bestelwaarde, zijn slechts eenmaal per bestelling verschuldigd, ook als de bestelling in meerdere zendingen geleverd wordt. Wordt een bestelling op meerdere leveringsadressen geleverd, dan zijn de verzendingskosten per leveringsadres verschuldigd.

b) Kosten voor vrachtzendingen

De vrachtkosten voor toestellen of artikels die per vracht worden verzonden, worden als volgt berekend:

tot 42 kg

€ 69,00 incl. wettelijke BTW

tot 83 kg

€ 79,00 incl. wettelijke BTW

tot 125 kg

€ 109,00 incl. wettelijke BTW

tot 167 kg

€ 125,00 incl. wettelijke BTW

tot 208 kg

€ 150,00 incl. wettelijke BTW

tot 250 kg

€ 170,00 incl. wettelijke BTW

tot 333 kg

€ 215,00 incl. wettelijke BTW

tot 417 kg

€ 260,00 incl. wettelijke BTW

tot 500 kg

€ 280,00 incl. wettelijke BTW

Prijzen incl. wettelijke BTW.

Als het ons voor een vlotte afwikkeling voordelig en economisch zinvol lijkt, voeren we deelleveringen uit. Dit geldt vooral als de levertijden van de verschillende producten sterk van elkaar afwijken, zodat u uw goederen toch zo snel mogelijk bekomt. In het geval een besteld goed niet meer leverbaar is, behouden wij ons het recht voor om een in kwaliteit en prijs gelijkwaardig product of helemaal geen product te leveren.

c) Andere verzendkosten

Voor bepaalde artikelen gelden speciale verzendkosten. U kunt deze verzendkosten rechtstreeks bekomen in de artikelbeschrijving via onze online shop sport-thieme.nl

 

5. Betaling

Bij Sport-Thieme.nl kunt u via verschillende kanalen gemakkelijk en eenvoudig betalen. Afhankelijk von het rekeningbedrag kunnen wij ervoor kiezen een aangeboden betalingsmogelijkheid niet te accepteren.

a) Overschrijving

Enkel aan bij ons bekende resp. kredietwaardige afnemers leveren we goederen op factuur. De betaling dient te geschieden binnen de 21 dagen na de factuurdatum. Voor deze betaalmethode voeren wij een kredietcontrole uit in overeenstemming met ons privacybeleid.  Bij deelleveringen kunnen we een deelse betaling eisen overeenkomstig de reeds geleverde goederen. Mocht u met betalingen te laat zijn, dan kunnen wij u aanmaningskosten en verwijlinteresten aanrekenen ter hoogte van 5 % boven de normale interesten van de bank. Bovendien worden eventuele toekomstige leveringen nog alleen tegen vooruitbetaling gedaan.

b) Kredietkaart

De betaling van het factuurbedrag gebeurt bij de verzending van de goederen. Bij betaling met kredietkaart is het belangrijk op te merken dat de kredietkaartgegevens uit veiligheidsoverwegingen niet bewaard worden. Daarom moeten de gegevens ons telkens opnieuw bij elke betaling worden meegedeeld.

c) Overschrijving vooraf/ vooruitbetaling

U heeft de mogelijkheid om het in de orderbevestiging genoemde factuurbedrag vooraf op de hiernavolgende bankrekening over te schrijven. De leveringstermijn volgens punt 2 van deze algemene voorwarden is van toepassing. De bankgegevens zijn:

Sport-Thieme B.V. Rabobank IBAN: NL83 RABO 0161 8558 65 BIC: RABONL2U

d) Paypal

e) iDEAL

 

6. Wettelijk herroepingsrecht en vrijwillig teruggaverecht

Als u goederen verwerft voor doeleinden, die overwegend noch aan uw commerciële, noch uw zelfstandige beroepsactiviteit kunnen toegeschreven worden, dan heeft u een wettelijk herroepingsrecht waarover wij aan het einde van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden meer uitleg geven.

Onafgezien van alle wettelijke herroepings- en teruggaverechten waarborgen wij alle klanten bijkomend het recht de bekomen goederen zonder aangifte van redenen binnen 100 dagen terug te geven, door terugzending van het goed volgens de hiernavolgende voorwaarden.

De teruggavetermijn begint te lopen na ontvangst van de goederen. Voor de garantie van de termijn volstaat de tijdige verzending van de goederen. Ons retoursadres is: Dachser Netherlands B.V., Logistics Centre Zevenaar, Serviceabteilung, Mega 3, 6902 Zevenaar. Bij goederen die niet per pakket kunnen verzonden worden (bv. bij volumineuze goederen) volstaat een aan ons gericht teruggaveverzoek.De terugzending of het teruggaveverzoek moet gericht zijn aan: Sport-Thieme B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk fax: : 085-3015553, mail : info@sport-thieme.nl De kosten voor de teruggave of de terugzending zijn voor uw rekening. Wij kunnen de terugbetaling van de koopprijs weigeren tot wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen. De terugname door ons, van goederen die niet per pakket kunnen worden verzonden, kunnen wij van de vooruitbetaling van de transportkosten afhankelijk maken.

Het teruggaverecht is uitgesloten als het goed beschadigd is of indien het goed tekenen vertoont van gebruik, die verder gaan dan die veroorzaakt worden door het onderzoek van de aard, de kenmerken en de functionaliteit van het goed. Het teruggaverecht is ook niet geldig bij voor u individueel vervaardigde goederen of bij ontzegelde goederen.

7. Gebreken

Als de goederen gebrekkig zijn, dan heeft u behoudens para. 8 de wettelijk voorziene aanspraken. Ontvangt u ondanks uitgebreide controle toch een goed met gebreken, dan helpt onze klantenservice u graag verder. Kleine variaties van onze modellen met betrekking tot vorm en kleur, afmetingen en gewichten, met name in naleveringen en technische wijzigingen ten behoeve van verdere ontwikkelingen of normenaanpassing gelden niet als gebrek.

 

8. Aansprakelijkheid

Aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitzondering hierop zijn schadeclaims als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid, of de schending van essentiële contractuele verplichtingen evenals de verantwoordelijkheid voor zulke schade, als ze te wijten is aan een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Essentiële contractuele verplichtingen zijn deze waarvan de vervulling voor het bereiken van de voltooiing van de overeenkomst noodzakelijk is. Voor de gewoon nalatige schending van de contractuele verplichtingen zijn wij echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare overeenkomst-typische schade. De beperkingen van par. 1 en 2 zijn ook van toepassing op onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers, als de aanspraken rechtstreeks tegen hen worden ingesteld. De bepalingen van de productaansprakelijkheid blijven onaangetast.

 

9. Garantievoorwaarden

Garanties worden door ons uitsluitend aan consumenten verleend. Kopers die in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsbezigheid handelen, behoeven geen garantie. Garanties verminderen de wettelijke aanspraken, in het bijzonder die op aanvullende prestaties, vermindering, ontbinding en schadevergoeding, niet en gelden voor de periode van de overhandiging van de goederen aan de consument tot het verstrijken van de telkens aangegeven garantieduur. In geval van garantie kan de consument de goederen tot aan de afloop van de aangegeven garantieduur op onze kosten aan het hiernavolgende adres zenden. Hij krijgt naar onze keuze een herstelling of een vervanglevering. De garantie geldt niet voor de natuurlijke slijtage en beschadigingen door de koper aangericht. Garantiegever: Sport-Thieme B.V., Beechavenue 54-26, 1119 PW Schiphol-Rijk

 

10. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven onze eigendom tot hun volledige betaling (inclusief BTW en verzendkosten). De consument is het niet toegelaten ze, voor de volledige vervulling van hun uit de koop ontstane verbintenissen, verder te verkopen.

Heeft de klant de goederen in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsbezigheid gekocht, dan is de verderverkoop in het normale economische verkeer voor hem toegestaan. Hij cedeert ons de uit de verderverkoop ontstane vorderingen, in hoogte van de factuurwaarde van onze vordering, reeds op dit moment. Wij nemen de cessie hiermee aan. De koper blijft voor de inning van de vordering ook na de cessie gemachtigd. Onze bevoegdheid, de vordering zelf te innen, blijft daarvan onaangetast. Wij zullen de vordering echter niet innen zolang de koper niet in gebreke is met zijn betaling.

 

11. Beschermingsrechten

Wij behouden ons de industriële eigendoms- en auteursrechten voor, voor alle door ons geleverde producten, afbeeldingen en andere documenten. Voor imitatie door derden is onze uitdrukkelijke toestemming nodig.

 

12. Verdere zakelijke verbintenissen

Als één van de zakelijke verbintenissen ongeldig zou zijn, dan gelden de andere toch nog onverminderd. Algemene zakelijke voorwaarden van de klant zullen wij niet goedkeuren. Plaats van jurisdictie en uitvoering voor beide partijen is de rechtbank van onze ondernemingszetel wanneer de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaalvermogen is, en bij particuliere klanten hun woonplaats. Wij zijn gerechtigd om te vervolgen op de algemene plaats van jurisdictie van de klant. Het Nederlands recht geldt met uitsluiting van het Verenigde Naties Internationaal handelsrecht. In het verkeer met eindverbruikers binnen de Europese Unie kan ook het recht van de woonplaats van de eindverbruiker gebruikt worden, voor zover het dwingend om consumentrechtelijke bepalingen gaat.

 

13. Ondernemingszetel, bestellingen/kantoren, bankgegevens:

Sport-Thieme B.V., Beeachavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk Telefoonnummer: 085-3015552, faxnummer: : 085-3015553 E-mailadres: info@sport-thieme.nl KvK-nummer: 37086050AG – BTW nummer NL808183035B01

Bankgegevens: Sport-Thieme B.V. Rabobank IBAN: NL83 RABO 0161 8558 65 BIC: RABONL2U – Sport-Thieme GmbH –

 

14. Privacy Policy

De bescherming van de gegevens van onze klanten is erg belangrijk voor ons. Uw gegevens worden beschermd binnen de wettelijke voorschriften.

 

Bij vragen over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens evenals intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met: Sport-Thieme B.V., Beeachavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, telefoonnummer: 085-3015552; faxnummer: 085-3015553, emailadres: info@sport-thieme.nl.  De gegevensbeschermingsfunctionaris van de Sport-Thieme GmbH staat onder de o.g. Adres, bij Hd. Afdeling gegevensbescherming, toegankelijk.

Ten behoeve van de uitvoering van de opdracht worden alle gegevens verwerkt die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met Sport-Thieme. Dit zijn aanhef, naam, voornaam, adres of alternatief afleveradres, afhankelijk van de betaalmethode ook betalingsgegevens (bijvoorbeeld bank- en creditcardgegevens).
Andere informatie is optioneel en wordt verstrekt om u te helpen uw aankoop gemakkelijker te maken of gemakkelijker door ons te verwerken (bijvoorbeeld sneller contactopname voor vragen, planning en afspraken voor vrachtleveringen).

Zodra uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst niet meer nodig zijn, zullen deze gegevens geblokkeerd worden en na het verstrijken van de commerciële en fiscale bewaartermijnen vernietigd.

Uw gegevens maken we alleen bekend aan derden als we hier wettelijk recht op hebben of als u ons hiervoor toestemming geeft. Om aan het contract te voldoen, verstrekken wij uw gegevens met name aan transportbedrijven met het oog op levering of aan betalingsorganisaties om het betalingsproces uit te voeren.

Bij afsluiting van een voorakkoord, bv. bij een verkoop op rekening, geven we uw gegevens ook door aan Bürgel Wirtschafts-Informations GmbH & Co. KG, Postbus 500166, 22701 Hamburg om uw kredietwaardigheid te controleren. We ontvangen ook informatie over de statistische waarschijnlijkheid van betalingsverzuim (scorewaarden), die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische methoden. We gebruiken deze voor een evenwichtige beslissing over de oprichting, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie met u. Daarnaast gebruiken we ook kredietinformatie die we over u hebben verzameld uit eerdere zakelijke transacties met u.

Van zodra u een contract met ons hebt gesloten, registreren wij u als bestaande klant. In dit geval zullen wij uw postadresgegevens verwerken, zonder voorafgaande toestemming van uwentwege, om u op deze manier van informatie over nieuwe producten te voorzien.Uw e-mailadres wordt tevens verwerkt om u informatie te verstrekken over onze eigen gelijksoortige producten, dit ook zonder voorafgaande toestemming van uwentwege.

Hiertegen kunt u op elk moment kosteloos, voor elk communicatiekanaal apart en toekomstgericht, op de bovengenoemde contactgegevens per e-mail of per post bezwaar indienen.

 Naast dit recht van bezwaar en uw recht om uw toestemming die aan ons is verleend in te trekken, hebt u de volgende rechten: Het recht op informatie over de door ons opgeslagen gegevens; Recht op rectificatie of aanvulling van uw gegevens; Recht om de verwerking van uw gegevens te verwijderen en te beperken.

 

 

Herroepingsinformatie

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder aangifte van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een andere door u genoemde derde, die niet de vorderaar is, de goederen in het bezit heeft resp. had.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Sport-Thieme B.V., Beeachavenue 54-62, 1119 PW Schiphol-Rijk, telefoonnummer: 085-3015552; faxnummer: 085-3015553, emailadres: info@sport-thieme.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bv. een met de post verzonden brief, een telefax of een email) in kennis stellen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen.Voor het respecteren van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het aflopen van de herroepingstermijn opstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u bekomen hebben, inclusief leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die daaruit zijn ontstaan, omdat u een ander soort levering als de door ons aangeboden gunstige standaardlevering gekozen heeft), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van de herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk een andere overeenkomst werd gemaakt; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten aangerekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen weer teruggekregen hebben of tot u het bewijs geleverd heeft dat u de goederen teruggestuurd hebt, naargelang welk tijdstip het vroegste is.

U moet de goederen onmiddellijk, en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen van de dag dat u ons op de hoogte hebt gesteld van de herroeping van de overeenkomst, aan ons terugsturen of overhandigen. De termijn is gerespecteerd als u de goederen voor het verloop van de termijn van veertien dagen terugstuurt.

U draagt de onmiddellijke kosten voor het terugzenden van goederen die per pakket kunnen verzonden worden alsook voor diegene die niet per pakket kunnen verzonden worden. De kosten voor de terugzending worden op hoogstens 30 % van de berekende goederenwaarde geschat.

U bent voor een eventueel waardevermindering van de goederen slechts verantwoordelijk, als deze waardevermindering te wijten is aan het uitproberen van de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen wanneer ze, gedurende een niet noodzakelijk gebruik ter vaststelling, terug te voeren is.

 

Voorbeeld van herroepingsformulier

Wij stellen u een voorbeeld ter beschikking op onze homepage, zoals hieronder ook weergegeven. Aan Sport-Thieme B.V., Beechavenue 54-62 1119 PW Schiphol-Rijk faxnummer: 085-3015553 emailadres: info@sport-thieme.nl

 

Hierbij herroep(en) ik / wij (*) de door mij / ons (*) gesloten overeenkomst over de koop van de volgende goederen (*)/ uitvoering van de volgende dienstprestatie (*):

...........................................................................

 

Naam van de consument(en): .....................

Adres van de consument(en): .....................

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier): .....................

Datum: .....................

(*) Schrappen wat niet van toepassing is of invullen.

 

We presenteren een modelformulier voor herroeping op onze website www.sport-thieme.nl, evenals in onze catalogus van de bestelformulieren, klaar voor gebruik.

 

Gelieve nota te nemen dat u geen herroepingsrecht heeft voor de volgende opdrachten:

  • Contracten voor de levering van goederen die niet standaard zijn en waar een individuele behandeling van cruciaal belang is voor het maken ervan of die duidelijk zijn afgestemd op uw persoonlijke behoeften,
  • Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid en hygiëne niet teruggezonden kunnen worden als hun verzegeling is verwijderd na de aflevering,
  • Contracten voor de levering van audio- of video-opnamen en computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na de levering is verwijderd.